Vi khuẩn lây lan nhanh hơn? Có Lifebuoy bảo vệ vượt trội! (s)