Tổng quan về nền kinh tế và vai trò của phát triển thị trường hỗ trợ kinh doanh

Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế mới

Vai trò của chính phủ trong việc phát triển kinh doanh

Hoàn thành văn bản quy phạm pháp luật để tạo ra một khuôn khổ pháp lý cho việc phát triển kinh doanh .

" Các chủ đề thảo luận và kiến ​​nghị với Chính phủ " bao gồm các vấn đề về vốn và hoạt động ngân hàng , cơ sở hạ tầng ( năng lượng , viễn thông , vận tải, hải quan) , vấn đề đầu tư và thương mại ( bao gồm cả nội dung liên quan đến luật doanh nghiệp, luật đầu tư, thuế , đất đai) ;

Doanh nghiệp địa phương phát triển kinh nghiệm

Kinh nghiệm trong sản xuất nâng cao năng lực ở một số doanh nghiệp

Tăng cường vai trò của quản lý trong kinh doanh ;

Làm thế nào để lựa chọn các lĩnh vực của hoạt động đầu tư

Kinh nghiệm trong việc mở rộng và tìm kiếm thị trường mới