Tín Nhiệm Tín Dụng Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam và Điều Kiện Tiếp Cận Vốn Ngân Hàng
Liên kết chia sẻ:
Tỷ giá ngoại tệ

Thị trường chứng khoán

VN-Index 586.53 +0.62 +0.11%

HNX-Index 88.97 +0.04 +0.05%

VS 100 113.50 +0.32 +0.28%

VS-Large Cap 194.39 0.00 0.00%

VS-Mid Cap 82.62 +0.34 +0.41%

VS-Small Cap 43.66 +0.02 +0.05%

VS-Micro Cap 40.04 +0.03 +0.07%